നമ്പർ 66 മധുര ബസ്സ്

No 66 Madhura Bus
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്നേയും തന്റെ കുടുംബത്തേയും തകർത്ത തന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തിനോട് പ്രതികാരത്തിനിറങ്ങുന്ന വരദരാജന്റെ പ്രണയവും പ്രതികാരവും നിറഞ്ഞ ജീവിത കഥയാണ് മുഖ്യപ്രമേയം.

വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.madhurabus.com/

97F_Fov6A4w

EbUdxFG44Yc