കൂതറ

Koothara
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 13 June, 2014
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, ലക്ഷദ്വീപ്.