കമ്പോളം

Released
Kambolam
കഥാസന്ദർഭം: 

h

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
125മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 December, 1994