ഡാഡി കൂൾ

Released
Daddy Cool (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്റെ പോലീസുദ്യോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മകനുമായി സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്ന സൈമൺ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കർമ്മനിരതനായ പോലീസുകാരനാകുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: