അടിക്കുറിപ്പ്

Adikkurippu (Malayalam Movie)
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 4 March, 1989