ജയദേവകവിയുടെ ഗീതികൾ

 

ജയദേവകവിയുടെ ഗീതികൾ കേട്ടെന്റെ രാധേ ഉറക്കമായോ
രാജീവനയനന്റെ വാർത്തകൾ കേട്ടെന്റെ രാധേ ഉറക്കമായോ
രാധേ ഉറക്കമായോ...(ജയദേവകവിയുടെ...)

നിന്റെ കണ്ണീരൊരു കാളിന്ദിയായത്
ഇന്നുമറിഞ്ഞില്ല ദേവൻ  (2)
നിന്റെ ചിലങ്കകൾ മൂകമായ് തീർന്നതും
തെല്ലുമറിഞ്ഞില്ല കണ്ണൻ (2) (ജയദേവകവിയുടെ...)

ഈ നിശാവേളയിൽ നിന്റെ നിനവൊരു
വേണുഗാനത്തിലലിഞ്ഞോ (2)
ഈ ശാന്ത നിദ്രയിൽ നിന്റെ കനവുകൾ
ദ്വാരക തേടി പറന്നോ (2) (ജയദേവകവിയുടെ...)

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
10
Average: 10 (1 vote)
Jayadevageethiyude

Additional Info

ഗാനശാഖ: