തിളക്കം

Released
Thilakkam (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാണാതായ മകനെ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ മകൻ തിരിച്ചെത്തിയത് മാനസികപ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളായിട്ടാണെന്ന് അവരറിയുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 April, 2003