പ്രതി പൂവൻ കോഴി

Prathi poovan kozhi

ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ നിർമ്മിച്ച് റോഷൻ ആൻഡ്രുസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന "പ്രതി പൂവൻ കോഴി"