പൈതൃകം

Paithrukam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 April, 1993
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തവനൂർ മന