കല്യാണസൗഗന്ധികം

Kalyanasaugandhikam
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 2 March, 1996