പ്രിയഗാനങ്ങൾ

ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ
അകലെ അകലെ നീലാകാശം 21
സാഗരമേ ശാന്തമാക നീ 10
പാതിരാമഴയേതോ - M 9
അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 9
ആത്മാവിൽ മുട്ടി വിളിച്ചതു പോലെ 9
അനുരാഗിണീ ഇതാ എൻ 9
ഇരു ഹൃദയങ്ങളിലൊന്നായ് വീശി 8
ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരിൽ 8
അനഘ സങ്കല്പ ഗായികേ 8
അകലെ അകലെ 8
വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ മുന്നിൽ 7
നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളേ നിങ്ങളെനിക്കൊരു 7
എന്റെ മൺ വീണയിൽ കൂടണയാനൊരു 7
ഒരു ദലം മാത്രം 7
ശ്യാമമേഘമേ 7
ശ്രീലതികകൾ 7
അഞ്ചു ശരങ്ങളും 7
ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം 6
പ്രിയമുള്ളവളേ നിനക്കു വേണ്ടി 6
ഒരു രാത്രി കൂടി വിട വാങ്ങവേ 6
വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ 6
അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ .. 6
സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ 6
കാതിൽ തേന്മഴയായ് - M 6
ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ 6
മറന്നിട്ടുമെന്തിനോ 6
ഹർഷബാഷ്പം തൂകി 6
ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമൊഴുകി വരുന്നൂ 6
ഏതോ വാർമുകിലിൻ 6
സ്വർണ്ണമുകിലേ സ്വർ‌ണ്ണമുകിലേ 6
ആത്മാവിൻ പുസ്തകത്താളിൽ (M) 6
ആരോ വിരൽ നീട്ടി (F) 6
ആകാശഗോപുരം 6
അംഗോപാംഗം 6
താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും 5
ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ 5
പോക്കുവെയിൽ പൊന്നുരുകി 5
അവിടുന്നെൻ ഗാനം കേൾക്കാൻ 5
അനുവാദമില്ലാതെ അകത്തുവന്നു 5
ആദ്യവസന്തമേ ഈ മൂകവീണയിൽ - F 5
സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളേ 5
ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (M) 5
പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ 5
കല്പാന്തകാലത്തോളം 5
മൗനമേ നിറയും മൗനമേ 5
മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം 5
താമസമെന്തേ വരുവാൻ 5
ചൈത്രം ചായം ചാലിച്ചു 5
അനുരാഗലോലഗാത്രി 5
ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ 5
ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു 5
പാടുവാനായ് വന്നു 5
ശരദിന്ദു മലർദീപ നാളം 5
ഏതോ നിദ്രതൻ 5
സുഖമോ ദേവീ 5
നീലരാവിലിന്നു നിന്റെ താരഹാരമിളകി 5
ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി 5
ഗോപുരക്കിളിവാതിലിൽ നിൻ 5
ഇന്ദ്രനീലിമയോലും 5
പ്രമദവനം വീണ്ടും 5
അന്തിവെയിൽ പൊന്നുതിരും 5
കണ്ണീർപ്പൂവിന്റെ കവിളിൽ തലോടി 5
ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും 5
വരുവാനില്ലാരുമിങ്ങൊരുനാളുമീവഴി 5
അനുരാഗനാടകത്തിൻ 5
ശ്രാവണചന്ദ്രിക പൂ ചൂടിച്ചു 5
നാദബ്രഹ്മത്തിൻ സാഗരം നീന്തിവരും 5
ഒരു നറുപുഷ്പമായ് 5
അമ്പലപ്പുഴെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനോടു നീ 5
ശരറാന്തൽതിരിതാണു മുകിലിൻ‌കുടിലിൽ 5
ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും 5
സന്യാസിനീ നിൻ 5
അള്ളാവിൻ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ 5
ആയിരം കണ്ണുമായ് 5
എത്ര നേരമായ് ഞാൻ 5
അംബരപ്പൂ വീഥിയിലെ 5
നേരം മങ്ങിയ നേരം 4
അമ്മേ അമ്മേ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ 4
എന്തിനെന്നെ വിളിച്ചു നീ വീണ്ടും 4
എൻ മന്ദഹാസം ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ 4
അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ 4
ഹൃദയം ഒരു വീണയായ് 4
നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുന്ന വീഥിയിൽ 4
ഹിമവാഹിനീ ഹൃദയഹാരിണീ (M) 4
നിറങ്ങൾ തൻ നൃത്തം 4
ഇളം മഞ്ഞിൻ (സങ്കടം ) 4
ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ 4
അനുപമേ അഴകേ 4
ഗോപികേ നിൻ വിരൽ 4
മൂവന്തി താഴ്വരയിൽ 4
പുലർകാല സുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ 4
ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണാതെ വയ്യെന്റെ 4
പുലരിത്തൂമഞ്ഞ് തുള്ളിയിൽ 4
സുന്ദരസ്വപ്നമേ നീയെനിക്കേകിയ 4
അനുരാഗമേ അനുരാഗമേ 4
നീലനിശീഥിനി നിൻ മണിമേടയിൽ 4
പഴന്തമിഴ് പാട്ടിഴയും 4
അഞ്ജനക്കണ്ണെഴുതി 4
നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ തിളങ്ങി 4
അന്തിമലരികൾ പൂത്തു പൂത്തു 4

Pages