നീലരാവിലിന്നു നിന്റെ താരഹാരമിളകി

ഇം.ഉം ആ..ആ..ആ...

നീലരാവിലിന്നു നിന്റെ താരഹാരമിളകി (2)
സോമബിംബ കാന്തിയിന്നു ശീതളാംഗമേകി
പാർവതീ പരിണയ യാമമായി
ആതിരേ ദേവാംഗനേ
കുളിരഴകിൽ ഗോരോചനമെഴുതാനണയൂ (നീല...)

ശ്യാമരാജിയിൽ രാവിന്റെ സൗരഭങ്ങളിൽ
രാഗപൂരമാർന്നു വീഴുമാരവങ്ങളിൽ ആ..ആ...
ശ്യാമരാജിയിൽ രാവിന്റെ സൗരഭങ്ങളിൽ
രാഗപൂരമാർന്നു വീഴുമാരവങ്ങളിൽ..
പനിമതി മുഖി ബാലേ ഉണരൂ നീ ഉണരൂ
അരികിൽ നിറമണിയും പടവുകളിൽ കതിരൊളി തഴുകും
നിളയിൽ സ്വരമൊഴുകി ധനുമാസം ഋതുമതിയായി (നീല...)

കാൽച്ചിലമ്പുകൾ ചൊല്ലുന്ന പരിഭവങ്ങളിൽ
പ്രേമധാര ഊർന്നുലഞ്ഞ കൗതുകങ്ങളിൽ ആ..ആ.ആ.
കാൽച്ചിലമ്പുകൾ ചൊല്ലുന്ന പരിഭവങ്ങളിൽ
പ്രേമധാര ഊർന്നുലഞ്ഞ കൗതുകങ്ങളിൽ
അലർശരപരിതാപം കേൾപ്പൂ ഞാൻ കേൾപ്പൂ
അലിയും പരിമൃദുവാം പദഗതിയിൽ
അരമണിയിളകുമൊരണിയിൽ അലഞൊറിയിൽ
കസവണികൾ വിടരുകയായ് (നീലരാവിലിന്നു...)

------------------------------------------------------------------------------

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
7.8
Average: 7.8 (5 votes)
Neelaraavilinnu Ninte Thaarahaaramilaki

Additional Info