സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ

സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ സന്ധ്യേ
സ്നേഹമയീ കേഴുകയാണോ നീയും
നിൻമുഖംപോൽ നൊമ്പരംപോൽ
നില്പൂ രജനീഗന്ധീ (സന്ധ്യേ..)
സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ സന്ധ്യേ..

മുത്തുകോർക്കും പോലെ വിഷാദ-
സുസ്മിതം നീ ചൂ‍ടി വീണ്ടും
എത്തുകില്ലേ നാളേ (2)
ഹൃദയമേതോ പ്രണയശോക കഥകൾ വീണ്ടും പാടും
വീണ്ടും കാലമേറ്റു പാടും ( സന്ധ്യേ...)
സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ സന്ധ്യേ..

ദു:ഖമേ നീ പോകൂ കെടാത്ത
നിത്യതാരാജാലം പോലെ കത്തുമീയനുരാഗം (2)
മരണമേ നീ വരികയെന്റെ പ്രണയഗാനം കേൾക്കൂ
നീയും ഏറ്റുപാടാൻ പോരൂ (സന്ധ്യേ...)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
8.16667
Average: 8.2 (6 votes)
Sandhye

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം