മാടപ്രാവേ വാ

മാടപ്രാവേ വാ ഒരു കൂടുകൂട്ടാൻ വാ
ഈ വസന്തക്കാലം കൈനീട്ടി കൈ നീട്ടി വരവേൽക്കയായ് നീ വാ (മാടപ്രാവേ)

മാരിയിൽ വേനലിൽ കൂടെ വരാമോ
മാറിലിളം ചൂടേറ്റു രാവുറങ്ങാമോ ഈ മുളം കൂട്ടിൽ (2)
മരിക്കും വരെ കൂട്ടിരിക്കാമോ ( മാടപ്രാവേ)

ഈ വയൽ‌പ്പൂവുപോൽ നാം കൊഴിഞ്ഞാലും
ഈ വഴിയിലാകെ നീ കൂടെ വരാമോ പാടിവരാമോ (2)
മരിക്കും വരെയെന്നിണപ്രാവേ (മാടപ്രാവേ)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
3
Average: 3 (1 vote)
Madaprave Vaa

Additional Info

Year: 
1978

അനുബന്ധവർത്തമാനം