ഇന്ദ്രനീലിമയോലും

ഇന്ദ്രനീലിമയോലും ഈ മിഴിപ്പൊയ്കകളിൽ
ഇന്നലെ നിൻ മുഖം നീ നോക്കി നിന്നു(2)
ഇന്നൊരു ഹൃദയത്തിൻ കുന്ദ ലതാഗൃഹത്തിൽ
പൊന്മുളം തണ്ടുമൂതി നീ ഇരിപ്പൂ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ (ഇന്ദ്രനീലിമ)

സ ഗ മ ധ മ ഗ സ
ഗ മ ധ നി ധ മ ഗ
മ ധ നി സ നി ധ മ ധ സ

വർഷാമയൂരമെങ്ങോ പീലി നിവർത്തിടുമ്പോൾ
ഹർഷാശ്രു പൂക്കളിൽ നിന്നുതിർന്നതെന്തേ
മൃദുരവമുതിരും മധുകരമണയെ
ഇതളുകലുലഞ്ഞു വീർപ്പുതിർന്നത്തെന്തേ
ഉന്മത്ത കോകിലത്തിൻ ആലാപ ശ്രുതി കേൾക്കെ
പെൺകുയിൽ ചിറകടിച്ചുണർന്നതെന്തേ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ (ഇന്ദ്രനീലിമ)

ചിത്രാ നക്ഷത്രമിന്നു രാവിൽ ശീതാംശുവിനോ-
ടൊത്തുചേരുവനോടി അണഞ്ഞതെന്തേ
തരിവള ഇളകി അരുവികൾ കളിയായ്‌
തടശിലയെപ്പുണർന്നു ചിരിപ്പതെന്തെ
ഹംസങ്ങൾ ഇണചേരും വാഹിനീതടങ്ങളിൽ
കൺചിമ്മി വന ജ്യോത്സ്ന മറഞ്ഞതെന്തേ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ (ഇന്ദ്രനീലിമ)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
7.6
Average: 7.6 (5 votes)
Indra neelimayolum

Additional Info