തേടുവതേതൊരു ദേവപദം

വന്ദനം! മുനിനന്ദനാ
സാന്ദ്രചന്ദന
ശീതളവനികകൾ
സാമമന്ത്രം ചൊല്ലിയുണർത്തിയ
നന്ദനാ...
മുനിനന്ദനാ...

തേടുവതേതൊരു ദേവപദം...
തേടുവതേതൊരു ബ്രഹ്മപദം
(തേടുവത്)
ആരെയോർത്തിനിയും തപസ്സു ചെയ്‌വൂ, എന്റെ
ആത്മാവിൻ മിടിപ്പു നീ
അറിഞ്ഞതല്ലേ...

(തേടുവതേതൊരു...)

ആരതിയുഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആനയിച്ചൂ, എന്റെ

ആശ്രമാങ്കണത്തിലേക്കായ് ക്ഷണിച്ചു
ആരോരുമറിയാതെ ആ തിരുസന്നിധിയിൽ

ആനന്ദലാസ്യമാടി നിന്നൂ...
ആകെത്തളർന്നു ഞാനെന്നെ മറന്നൂ
ആ മാറിൽ
തലചായ്ച്ചു വീണു...

(തേടുവതേതൊരു...)

ഏതൊരു പൂജാപുഷ്‌പത്തിൽ നീ

സ്‌നേഹത്തിൻ മുഖം കണ്ടൂ...
എതൊരു മൃണ്മയവീണയിൽ നിന്നും
ആദിമരാഗം നീ
കേട്ടൂ...
ആ പുഷ്‌പമിതാ... ആ വീണയിതാ...

കൈകളിലേയ്‌ക്കണയുന്നൂ
അണയാനുഴറുന്നൂ....

തമസ്സിന്റെ ദുർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം
തകർത്തെൻ
മനസ്സിൻ‌റെയശ്വം കുതിയ്‌ക്കും മുഹൂർത്തം
അശ്വപ്രയാണം
മഹാശ്വപ്രയാണം
വിശ്വം ജയിക്കുന്ന യാഗാശ്വയാനം
യാനം മഹാകാലമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ

യാനം മഹാകാശമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ
എൻ സൂര്യനെത്തേടിയേകാന്തയാനം
യാനം
പ്രയാണം അനന്തപ്രയാണം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Theduvathethoru

Additional Info