വൈശാലി

Released
Vaishali
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 August, 1988