നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുന്ന വീഥിയിൽ

നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുന്ന വീഥിയിൽ
നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിന്നു..
ഒരു കൃഷ്ണതുളസിക്കതിരുമായ് നിന്നെ ഞാൻ
എന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു നിന്നു..
നീയിതു കാണാതെ പോകയോ..
നീയിതു ചൂടാതെ പോകയോ...

ആഷാഢമാസ നിശീഥിനിതൻ വന സീമയിലൂടെ ഞാൻ
ആരും കാണാതെ.. കാറ്റും കേൾക്കാതെ..
എന്നെയും തേടി വരുന്നൂ എന്റെ മൺകുടിൽ തേടി വരുന്നൂ...
നീയിതു കാണാതെ പോകയോ...
നീയിതു ചൂടാതെ പോകയോ ...


ലാസ്യ നിലാവിന്റെ ലാളനമേറ്റു ഞാൻ ഒന്നു മയങ്ങീ...
കാറ്റും കാണാതെ.... കാടും ഉണരാതെ...
എന്റെ ചാരത്തു വന്നൂ...
എന്റെ പ്രേമ നൈവേദ്യമണിഞ്ഞൂ...
നീയിതു കാണാതെ പോകയോ....
നീയിതു ചൂടാതെ പോകയോ...

d9iNOM_a9ZU