വധു ഡോക്ടറാണ്

Released
Vadhu Doctoranu
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 November, 1994