വജ്രം

Vajram (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 10 April, 2004