സിംഹാസനം

Simhasanam 2012
കഥാസന്ദർഭം: 

നാട്ടുകാർക്ക് സർവ്വസമ്മതനും ആശ്രിതനുമായ ചന്ദ്രഗിരി മാധവനും (സായ് കുമാർ) അയാളുടെ ശത്രുക്കളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടവും അതിനിടയിൽ അച്ഛൻ മാധവനെ രക്ഷിക്കാൻ പുതിയ രക്ഷകനാകുന്ന മകൻ അച്ചു എന്ന അർജ്ജുന്റെ(പൃഥീരാജ്) ശ്രമങ്ങളും

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 10 August, 2012

AwzMCZep2_U