ഇവൻ മേഘരൂപൻ

Ivan Megharoopan - Malayalam Movie
കഥാസന്ദർഭം: 

മനതാരിൽ പ്രണയവും ചുണ്ടിൽ കവിതയുമായി കേരളത്തിന്റെ ചൂട് അറിയാൻ യാത്രികനായി മാറിയ പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെന്ന കവിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ സംഭവബഹുലമായ പരിണാമങ്ങൾ ഹൃദയസ്പർശിയായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഇവൻ മേഘരൂപൻ.കവിയുടെ ജീവിതത്തെ അതേപടി ആവിഷ്ക്കരിക്കാതെ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പിയെ കാണുന്നതെന്ന് ചിത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണിത്.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 July, 2012
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.megharoopan.com/