ഗജരാജമന്ത്രം

Gajarajamanthram
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
134മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 February, 1997