സ്വാതി തിരുനാൾ

Swathithirunal
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 September, 1987