ആഞ്ജനേയ രഘുരാമദൂ

ആഞ്ജനേയ രഘുരാമദൂത
ആഞ്ജനേയ രഘുരാമദൂത
മഹിതാനുഭാവ..മഹിതാനുഭാവ..
പാഹി...ആഞ്ജനേയ