മോക്ഷമു ഗലദാ

മോക്ഷമു ഗലദാ ഭുവിലോ ജീവന്മുക്തുലു
ഗനി വരലകു
മോക്ഷമു ഗലദാ ഭുവിലോ ജീവന്മുക്തുലു
ഗനി വരലകു
സാക്ഷാത്കാരാ ..ആ
സാക്ഷാത്കാരാ ..ആ
സാക്ഷാത്കാരാ ..ആ
നി സദ്ഭക്തി സംഗീതജ്ഞാന വിഹിനുലകു
മോക്ഷമു ഗലദാ

പ്രാണനാല സംയോഗാമു വല്ല പ്രണവ നാദമു
സപ്ത സ്വരമുലൈ ബരാഗ
വിന വദന ലോലുഡൌ ശിവമനോ വിധ മേരുഗാരു
ത്യാഗരാജ വിനുത

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
mokshamu galada

Additional Info

Year: 
1987