സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ

Swathi Thirunal Ramavarma
സ്വാതി തിരുനാൾ
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 15
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 1

Date of death: 25/12/1846