സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ

Swathi Thirunal Ramavarma
Date of Death: 
Friday, 25 December, 1846
സ്വാതി തിരുനാൾ
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 12