നൃത്യതി നൃത്യതി നൃത്യതി

 

നൃത്യതി നൃത്യതി നൃത്യതി സാംബശിവോം...
ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം
മിതി നൃത്യതി നൃത്യതി സാംബശിവോം...
ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം
മിതി നൃത്യതി നൃത്യതി സാംബശിവോം...
ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം
മിതി നൃത്യതി സാംബശിവോം........

നിത്യ വിമലതനുരംഘ്രി വിനതനിജാ......
നിത്യ വിമലതനുരംഘ്രി വിനതനിജ
ഭൃത്യ ശുഭകരണ ധീരനുസായം....
നിത്യ വിമലതനുരംഘ്രി വിനതനിജാ
ഭൃത്യ ശുഭകരണ ധീരനുസായം...

നൃത്യതി നൃത്യതി നൃത്യതി സാംബശിവോം...
ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം
മിതി നൃത്യതി സാംബശിവോം.

പാദശോഭീ മണിനൂപുരവിരചിത
ഭാവുക ഘണ ഘണ രണിതമുദിതമതീ
പാദശോഭീ മണിനൂപുരവിരചിത
ഭാവുക ഘണ ഘണ രണിതമുദിതമതീ
രാദരേണുപുരു ഘ്രത കലിതവര
ഹാരിവേണു രുത ലോലമൌലിരിഹ
രാദരേണു പുരു ഘ്രത കലിതവര
ഹാരിവേണു രുത ലോലമൌലിരിഹ

 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Nrithyathi Nrithyathi Nrithyathi

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം