കലാമണ്ഡലം സരസ്വതി

Kalamandalam Saraswathi
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1