അലര്‍ശര പരിതാപം

അലര്‍ശര പരിതാപം ചൊല്‍‌വതി
ന്നളിവേണി പണിബാലേ 
ജലജബന്ധുവുമിഹ ജലധിയിലണയുന്നൂ
മലയമാരുതമേറ്റു മമ മനമതിതരാംബത
വിവശമായി സഖീ 

വളരുന്നു ഹൃദിമോഹം എന്നോമലേ
തളരുന്നു മമ ദേഹം കളമൊഴീ
കുസുമവാടികയത്തിലുളവായോ
രളികുലാരവമതിഹ കേള്‍പ്പതു
മധികമാധി നിദാനമയി സഖീ 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Alarsara parithapam

Additional Info