ചിത്രലേഖേ പ്രിയംവദേ

ചിത്രലേഖേ പ്രിയംവദേ
എത്രനാൾ സഹിച്ചീടും ഞാൻ
ചിത്രമെത്രയുമെൻ ദാഹം
വ്യർത്ഥമോയീ മനോരഥം 
ചിത്രലേഖേ പ്രിയംവദേ
എത്രനാൾ സഹിച്ചീടും ഞാൻ

മന്മഥോപമനെൻ നാഥൻ
മത്സഖീയെന്നനിരുദ്ധനും
എന്മടിയിൽ മയങ്ങിയെ-
ന്നിന്നലെയും സ്വപ്നം കണ്ടേൻ
ചിത്രലേഖേ പ്രിയംവദേ
എത്രനാൾ സഹിച്ചീടും ഞാൻ

സ്വപ്നം കഴിഞ്ഞു മിഴി തുറന്നു
സ്വർഗ്ഗം കൈ വിട്ടതായ് കണ്ടറിഞ്ഞു
അന്ധകാരത്തിൻ വദനം കണ്ടു
ആകെഭയന്നു ഞാൻ കണ്ണടച്ചു  

ചിത്രലേഖേ പ്രിയംവദേ
എത്രനാൾ സഹിച്ചീടും ഞാൻ
ചിത്രമെത്രയുമെൻ ദാഹം
വ്യർത്ഥമോയീ മനോരഥം 
ചിത്രലേഖേ പ്രിയംവദേ
എത്രനാൾ സഹിച്ചീടും ഞാൻ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
chithralekhe

Additional Info