നിർമ്മാല്യം

Nirmalyam (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

സമൂഹത്തിനു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ച കാലഘട്ടത്തിലും, മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപോയവർക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലും മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണു വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ശ്രദ്ധ. അയാളുടെ അശ്രദ്ധയിൽ കുടുംബം ശൈഥില്യത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്നു. മകൻ നാടു വിടുന്നു. മകൾ ശാന്തിക്കാരനുമായി ബന്ധത്തിലാവുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ നാശം പൂർണമാകുമ്പോൾ താനിത്ര നാളും ഉപാസിച്ച ദേവിയെ തള്ളിപ്പറയാൻ അയാൾ നിർബന്ധിതനാകുന്നു.
 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 November, 1973
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nirmalyam