പത്മിനി

Padmini
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 3

പത്മിനി, പഴയകാല ഗായിക നിർമ്മാല്യം ചിത്രത്തിൽ ഗാനം ആലപിച്ചു