സ്വപാനം

Released
Swapaanam
സംവിധാനം: 
Runtime: 
146മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 27 February, 2014
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ

swapanam movie poster

-CGH-w5EFHI