പാലാഴി തേടും ദേവാംഗനേ

പാലാഴി തേടും ദേവാംഗനേ
നീലാംബരം ചേർന്ന സംഗീതമേ (പാലാഴി)
ആ…ആ…ആ…

ആലോലമാകും അലമാലയിൽ
തെളിയുന്നു നിൻ ലാസ്യലയനർത്തനം
ദേവാംഗനേ

ആ…രിഗമഗ രിഗമഗരിസരി…
ധനിസനി ധനിസനിധപധ…
ആ…രിഗമഗ രിഗമഗരിസരി…
ധനിസനി ധനിസനിധപധ… ആ…

ആഴങ്ങൾ തേടും തുടിതാളമായ്
അതിലാകുമെൻ സ്നേഹസങ്കീർത്തനം
ദേവാംഗനേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Palazhi Thedum Devangane

Additional Info

Year: 
2014