കളിയായ് നീ ചൊന്നതെല്ലാം

Year: 
2014
Kaliyaay Nee Chonnathellam
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കളിയായ് നീ ചൊന്നതെല്ലാം
കനവായ് കണ്ടൂ ഞാൻ കാന്താ

ഇരവിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി അരികിൽ വന്നു ഞാൻ നിന്റെ
കരിമിഴി മുകർന്നപ്പോൾ വിരലാലേ തഴുകി നീ
കളിയായ്…കളിയായ്…

ഇടയിൽ വന്നൊരു മിന്നൽത്തെളിയിൽ നിന്നുടൽ കണ്ടു
തൊടുവാനായവേ നിന്റെ കവിളുകൾ ചുവന്നുപോയ് (കളിയായ് നീ)

ഇരുളിൽ ചന്ദ്രിക പോലെ കരവലയത്തിൽച്ചേർന്നു
മരുവുമ്പോളെൻ മാറിൽ നീ പവിഴമാലകൾ കോർത്തു
രി…മഗസ…നിസനിധപനിസരി…മഗസ
രി…മഗസ…നിസനിധപനിസരി…മഗസ
രി മപ…മപനിധപ മാ പനിസാ
പനിസരി നിസാ രിമഗരിസരിസാനിധ പമപ
സനിധമപധപാ മഗരിസ രി…മപനിസനിനിസ
മാപരിസ സനിധപ മാപനിധപ മഗസ (കളിയായ്)

ഉടലുകളുണർന്നതും ഉടയാടയഴിഞ്ഞതും
ഒടുവിൽ നീ തളർന്നെന്റെ മടിയിൽ ചേർന്നതുമോർത്താൽ…
കനവായ് കണ്ടൂ ഞാൻ കാന്താ

qwpaoeNwkds