കലാമണ്ഡലം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ

Kalamandalam Balasubrahmanyan