ഊമപ്പെണ്ണിനു ഉരിയാടാപ്പയ്യൻ

Released
Oomappenninu Uriyaadaappayyan
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു ധനികന്റെ മകളും,ബധിരയും മൂകയുമായ ഗോപിക എന്ന പെൺകുട്ടി ഊമയായ ബോബി എന്ന സാധാരണക്കാരനുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നു. അവളുടെ വിവാഹം മറ്റൊരാളുമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതോടെ കമിതാക്കൾ സംഘർഷത്തിലാകുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: