അദ്ദേഹം എന്ന ഇദ്ദേഹം

Released
Adheham Enna Idheham
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 April, 1993