അൽ മല്ലു

Al Mallu

ഗൾഫ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബോബൻ സാമുവൽ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം.