രാജീവ് അങ്കമാലി

Rajeev Angamali

മേക്കപ്പ് മാൻ. “കാശ്” എന്ന സിനിമയുടേ ചമയം നിർവ്വഹിച്ചു