കൈലാസ് മേനോൻ

Name in English: 
Kailas Menon

സാംഗീത സംവിധായകൻ. ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത “പകർന്നാട്ടം” എന്ന സിനിമയൂടെ  സംഗീത സംവിധാനവും പ്രധാന തീം മ്യൂസിക്കും നിർവ്വഹിച്ചു.

Kailas Menon