Manikandan

Manikandan's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

നിങ്ങളേറ്റവും സ്നേഹിയ്ക്കുന്ന ഗാനങ്ങളിൽ പോയി അവയ്ക്കു് അനുയോജ്യമായ റേറ്റിങ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ റേറ്റിങ് കൊടുത്ത ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഫൈൽ പേജിൽ വരും.

Entries

Post datesort ascending
Lyric ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പവിഴാധരം ബുധൻ, 26/01/2011 - 01:44
Lyric ഗുരുവായൂരേകാദശി തൊഴുവാൻ ബുധൻ, 26/01/2011 - 01:36
Lyric ഭഗവാന്റെ ശ്രീപാദധൂളീകണം Mon, 24/01/2011 - 02:32
Lyric അഷ്ടപദി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ Mon, 24/01/2011 - 02:17
Lyric അനേകമൂർത്തേ അനുപമകീർത്തേ Mon, 24/01/2011 - 02:01
Lyric അഗ്രേപശ്യാമി സാക്ഷാൽ Mon, 24/01/2011 - 01:43
Lyric അണ്ഡകടാഹങ്ങൾ ചിറകടിച്ചുണരുന്നു Mon, 24/01/2011 - 01:41
Lyric ആയിരം‌നാവുള്ളോരനന്തരേ Mon, 24/01/2011 - 01:39
Lyric ആകാശം നാഭീനളിനം Mon, 24/01/2011 - 01:36
Film/Album വനമാല (കൃഷ്ണഭക്തിഗാനങ്ങൾ) Mon, 24/01/2011 - 01:34
Artists പി കെ കേശവൻ നമ്പൂതിരി Mon, 24/01/2011 - 01:29
Lyric താമരപ്പൂവിൽ ഒരു മന്ദസ്മിതമായ് ബുധൻ, 19/01/2011 - 00:40
Lyric പാദങ്ങളിൽ വീണു കേഴുന്നു ഞാൻ ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 16:33
Lyric നിൻ ദിവ്യനാമമതെന്നും ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 16:31
Lyric മൂ‍കാംബികേ ദേവി മൂകാംബികേ ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 16:28
Lyric അവിടുത്തെ കാവിലെത്തും ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 16:15
Lyric വിശ്വമോഹിനീ ജഗദംബികേ ദേവി ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 03:06
Lyric പാടുന്നു ഞാനിന്ന് കാടാമ്പുഴയിലെത്തി ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 03:04
Lyric അഞ്ജനശിലയിൽ ആദിപരാശക്തി ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 03:01
Lyric ആപദി കിം കരണീയം അമ്മേ ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 02:57
Film/Album ദേവീ‍ഗീതം 1 ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 02:54
Lyric ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നൂയലാടും ചെല്ലപൈങ്കിളീ (മെയിൽ) വ്യാഴം, 06/01/2011 - 01:15
Lyric താ‍മരക്കണ്ണനുറങ്ങേണം - M ബുധൻ, 05/01/2011 - 00:20
Lyric മഞ്ഞോലും രാത്രി മാഞ്ഞൂ ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 03:18
Lyric എരികനൽ കാറ്റിൽ (എം എസ് വി) ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 02:56
Lyric എരികനൽ കാറ്റിൽ ഉള്ളം ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 02:46
Lyric നന്മനിറഞ്ഞവളേ കന്യാമറിയമേ വ്യാഴം, 28/10/2010 - 02:43
Audio വന്ദേ മുകുന്ദഹരേ - മണികണ്ഠൻ Sun, 24/10/2010 - 10:51
Lyric എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം - ഫീമെയിൽ Sun, 10/10/2010 - 01:05
Lyric കൊഞ്ചിനിന്ന പഞ്ചമിയോ വെള്ളി, 08/01/2010 - 09:45
Lyric താളം ശ്രുതിലയ താളം വെള്ളി, 08/01/2010 - 09:43
Lyric കൺ‌മണി പെൺ‌മണിയേ വെള്ളി, 08/01/2010 - 00:22
Lyric സ്വാമിസംഗീതമാലപിക്കും താപസഗായകനല്ലോ Sun, 12/07/2009 - 23:10
Lyric ശ്രീവാഴും പഴവങ്ങാടിയിലെ ഗണപതിഭഗവാനേ Sun, 12/07/2009 - 22:39
Lyric തിരുവാതിരപ്പൂവേ പൂവേ ഉണരൂ Sun, 12/07/2009 - 19:44
Lyric സ്വപ്നങ്ങളൊരുവഴിയേ മനുഷ്യന്റെ Sun, 12/07/2009 - 19:42
Lyric പ്രതിശ്രുത പ്രിയവധുവൊരുങ്ങീ Sun, 12/07/2009 - 19:41
Lyric പറയാതെ എന്റെ മനസ്സിൽ പൂവായ് Sun, 12/07/2009 - 19:39
Lyric ഒരിക്കൽ ഈശ്വരൻ വിളികേൾക്കും Sun, 12/07/2009 - 19:37
Lyric കാർത്തിക താരമുറങ്ങീ Sun, 12/07/2009 - 19:35
Lyric കടലിൻ അഗാധതയിൽ Sun, 12/07/2009 - 19:33
Lyric ഇനിയാരെ തിരയുന്നു നിറമിഴിയിതളുമായ് Sun, 12/07/2009 - 19:28
Lyric എട്ടും‌ പൊട്ടും തിരിയാതെ ഒരു Sun, 12/07/2009 - 19:26
Lyric ആരും കേൾക്കാ‍ത്ത അനുരാഗകഥയിലെ Sun, 12/07/2009 - 19:25
Lyric ആ നല്ലനാളിന്റെ ഓർമ്മക്കായി Sun, 12/07/2009 - 19:23
Lyric എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ Sun, 12/07/2009 - 19:20
Lyric തിരുവാറന്മുളകൃഷ്‌ണാ‍ നിന്നോമൽ Sun, 28/06/2009 - 21:44
Lyric ശ്രീപാർ‌ത്ഥസാരഥേ പാഹിമാം Sun, 28/06/2009 - 21:43
Lyric നമഹഃ നമഹഃ ശ്രീമഹാഗണപതേ നമഹഃ Sun, 28/06/2009 - 21:42
Lyric ശ്രീമഹാദേവോനമഃ മംഗല്യശ്രീയെഴും Sun, 28/06/2009 - 21:40

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
പുത്തൻ പാന ചൊവ്വ, 03/04/2012 - 00:12
ദൈവം പിറക്കുന്നു Sun, 25/12/2011 - 00:59 മലർമടക്കിൽ > മലമടക്കിൽ, പാതിരാവിൽ > പാതിരാവിൻ എന്ന് തിരുത്തി
സുന്ദരീ സുന്ദരീ ഒന്നൊരുങ്ങി വാ Mon, 28/11/2011 - 23:51 കോണ്ടോട്ടമോടു > തുണ്ടോട്ടമോടു
ആകാശമാകേ വെള്ളി, 07/10/2011 - 00:24 പുലരിയിലിളവെയിലാടും
സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ വെള്ളി, 07/10/2011 - 00:11 വരികളിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി.
ആകാശഗോപുരം Mon, 03/10/2011 - 01:16 പൂതളിരിനും (പൂത്തിരളിനും) കരമുകരുമീ (കരനുകരുമീ) എന്ന് തിരുത്തി
സ്വർണ്ണമുകിലേ Mon, 03/10/2011 - 00:55 മാരിമുകിലിൻ എന്നത് മാ‍രിവില്ലിൻ എന്ന് തിരുത്തി.
യേശുവെ വരദാനവാരിധെ ബുധൻ, 15/06/2011 - 02:02
സ്നേഹമെഴുന്നള്ളി ആത്മാവിൻ വേദിയിൽ ബുധൻ, 15/06/2011 - 02:00
നവ്യമാമൊരു കല്പന ഞാൻ ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:57
മാനസത്തിൻ മണിവാതിൽ ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:54
മാനസത്തിൻ മണിവാതിൽ ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:53
തളിർമാല്യം ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:50
സീമ ബഹൻ ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:47
തളിർമാല്യം ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:46
പവിഴമുന്തിരി മണികൾ......(നാദം) വെള്ളി, 20/05/2011 - 11:25
ഒരിടത്തൊരുനാളൊരുമഹാ‍നായ വെള്ളി, 06/05/2011 - 01:56
പാത്തുപതുങ്ങിപ്പമ്മിനടക്കും വെള്ളി, 06/05/2011 - 01:41
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ ചില ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ബുധൻ, 27/04/2011 - 00:29
പുത്തൻ പാന ചൊവ്വ, 22/03/2011 - 01:38
ചിമ്മി ചിമ്മി മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ചൊവ്വ, 22/03/2011 - 00:39
പുത്തൻ പാന Sun, 20/03/2011 - 04:08
പുത്തൻ പാന Sun, 20/03/2011 - 04:03
പുത്തൻ പാന Sun, 20/03/2011 - 03:44
അർണ്ണോസ് പാതിരി Sun, 20/03/2011 - 03:39
സ്നേഹപ്രവാഹം ബുധൻ, 16/03/2011 - 02:06
യേശുവെന്റെ പ്രാണനാഥൻ ബുധൻ, 16/03/2011 - 01:46
മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന മാമരം ബുധൻ, 16/03/2011 - 01:45
ബ്രദർ മാത്യു ആ‍ശാരിപ്പറമ്പിൽ ബുധൻ, 16/03/2011 - 01:43
മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന മാമരം ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:26
മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന മാമരം ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:21
ഈശോയെൻ ജീവാധിനായക ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:18
യേശുവെന്റെ പ്രാണനാഥൻ ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:16
യേശുവെന്റെ പ്രാണനാഥൻ ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:15
വേഴാമ്പൽ കേഴും വേനൽക്കുടീരം Mon, 14/03/2011 - 23:51
ഡാലിയാ പൂ ചൊരിഞ്ഞ പൊൻപരാഗമെൻ Sun, 13/03/2011 - 00:52
മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം Sun, 13/03/2011 - 00:45
കുന്നിമണിച്ചെപ്പു Sat, 12/03/2011 - 01:58
ഡാലിയാ പൂ ചൊരിഞ്ഞ പൊൻപരാഗമെൻ Sat, 12/03/2011 - 01:30
പിറന്നാളില്ലാത്ത മാലാഖമാരെ വെള്ളി, 11/03/2011 - 01:59
താഴികക്കുടവുമായ് തിരകളിൽ വെള്ളി, 11/03/2011 - 01:56
രതിസുഖസാരേ ഗതമഭിസാരേ ബുധൻ, 09/03/2011 - 02:52
സാഗരമേ സാഗരസംഗമതീരമേ ബുധൻ, 09/03/2011 - 02:50
ഖൽബിലൊരൊപ്പനപാട്ടുണ്ടോ Mon, 28/02/2011 - 04:29
ഗോകുലം തന്നിൽ വസിച്ചീടുന്ന Mon, 28/02/2011 - 03:53
ഗോകുലം തന്നിൽ വസിച്ചീടുന്ന Mon, 28/02/2011 - 03:51
ദേവീ‍ഗീതം 1 Sun, 27/02/2011 - 02:01
പാദങ്ങളിൽ വീണു കേഴുന്നു ഞാൻ Sun, 27/02/2011 - 01:56
നിൻ ദിവ്യനാമമതെന്നും Sun, 27/02/2011 - 01:55
മൂ‍കാംബികേ ദേവി മൂകാംബികേ Sun, 27/02/2011 - 01:54

Pages