രണ്ട്

സംവിധാനം: 

ഹെവൻലി മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ പ്രജീവ് സത്യവ്രതൻ നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം.

Randu | Official Teaser | Sujith Lal | Tini Tom | Prajeev Sathyavarthan | Bijibal | Rafeeq Ahammed