രാമചന്ദ്രൻ പാരിപ്പള്ളി

Ramachandran Parippally

അസി വസ്ത്രാലങ്കാരം