പാവം ഐ എ ഐവാച്ചൻ

Pavam I A Ivachan
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 October, 1994

pavam IA Ivachan poster

പോസ്ടറിനു നന്ദി അജ്ഞാതനായ സുഹൃത്ത് 'കെ കെ വിൻ '