സണ്ണി ജോസഫ്

Sunny Joseph
Sunny Joseph
Date of Birth: 
Saturday, 12 October, 1957
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1

ഛായാഗ്രാഹകനായ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമാണ് 90 മിനിറ്റ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള 'ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ്'.