ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി

Released
Oru Cherupunjiri
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
95മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പാറപ്പുറം, പുതിയേടം, ശ്രീമൂലനഗരം,ചൊവ്വര, ആലുവ