ചാണക്യസൂത്രങ്ങൾ

Released
Chankakyasoothrangal
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 June, 1994