മങ്കമ്മ

Released
Mankamma
കഥാസന്ദർഭം: 

1960 കളിലെ രാഷ്ട്ട്രീയ സാമൂഹിക പശ്ഛാത്തലം ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തെ എങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നു , അതിലൂടെ മങ്കമ്മ എന്ന സ്ത്രീ കഥാപാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ എടുത്തു കാട്ടുന്നു ഈ ചിത്രം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: